()

 

ώђ΂˅͈ŠÓEЍΐ ׅ˟H͑ʎɠ΁ˀђȠΒ 13.12.2000 N 464 Π҅АȒΐȀ˜͎̠ǀʀDž ̀ ̅ҀˋΏЎēʖȞ ̀ 2001 ÎĠ

( 21 2006 )

<<<


           ÓEЍΐ ׅ˟H͑ʎɠ΁ˀђȍ

               ώђ΂˅͈ō
           13 䥪ࡰ000 㮠N 464

       Π҅АȒΐȀ˜͎̠ǀʀDž ̀ ̅ҀˋΏЎēʖȞ
               ̀ 2001 Îč

     楫ﵠ 䠫쭥鸥㮠 ࠧ⨲迠 ⭳Ⱘ౲ ꮮ殺ඨ蠠⍊  ץ뿡譱ꮩ ౲蠠蠠⮠ 豯孨堠ﮱ⠭孨óᥰ
  ץ뿡譱ꮩ ౲蠠11 䥢ࠫ000 㮤ࠎ 66 "Ρ 㲢尦䥭訍
  Ϯ뮦孨 ﮰ浪場谮⠭迠⥰ਲૼઠ砢
    ώђ΂˟޺

    1. ί।嫨⼠⥰ਲૼ 砪ৠ 쥲૫궨
  2001 㮤 ᮣ렱ﰨ뮦孨.

    2. Хꮬ孤⼠  쥲૫㰣跥᪨젠 ﰥ䯰迲迬  ౲荊  ᮣ렱  ﰨ뮦孨2  砪뾷貼 䮣໠ ﮱ⠢ ⠠ᷥ⍊  ⥰ਲૼઠ砮

    3. ΰ㠭觠樾 ⻯孨౲壮 ﮱ⠭孨⮧뮦貼
  ﰥ䱥䠲嫿 ꮬ貥⠠ ﮠ 誥 ëࢭ 㯰ࢫ孨  誥, ﰮ컸륭⨠蠳ﰠ⫥ 㮱㤠౲⥭ 謳饱⢮썊  ब譨Ჰඨ蠮᫠Შ Ŀ⫮⠠®ͮ

                              óᥰ
                         ץ뿡譱ꮩ ౲荊                              ϮȮѓ͍̈

                            ϰ諮業襠N 1
                           ꠯୮⫥
                             óᥰ
                         ץ뿡譱ꮩ ౲荊                     13 䥪ࡰ000 㮠N 464

             ҅АȒΐȀ˜͛ɠǀʀǬ
       єΐ̈Ў€͍ۉ ώ ǀʀǀ̠ΐÀ͈ǀֈɠ΁ˀђȍ
      ċߠ΁őυׅ͈ߠȕ ̅ҀˋΏЎēʖȅɠ 2001 Îē

                              ⻱. ⮭퍊  -----------------------------T-----T--------------------------------------------------¬
  ¦̥⠫뮯த㪶迠      ¦±壮¦         ⠲稱률          ¦
  ¦              ¦   +-----T-----T----T----T---T-------T----T----T------+
  ¦              ¦   ¦ ̌ʦׅ̅˦njǠ¦Ǡ¦̊Ǧ̠㮌̇¦גχ¦ם̊¦Ѡ⮌Ǧ
  +----------------------------+-----+-----+-----+----+----+---+-------+----+----+------+
  ¦׳㳭            ¦111,3¦ 6,5¦ 52,3¦  ¦  ¦  ¦    ¦  ¦  ¦ 52,5 ¦
  +----------------------------+-----+-----+-----+----+----+---+-------+----+----+------+
  ¦Ϯꮢꨬ 砣⪨     ¦ 1,3¦   ¦ 0,5¦ 0,8¦  ¦  ¦    ¦  ¦  ¦   ¦
  +----------------------------+-----+-----+-----+----+----+---+-------+----+----+------+
  ¦ϰ⠷尭뵠쥲૫   ¦918,5¦601,6¦272,3¦30,7¦13,9¦  ¦    ¦  ¦  ¦   ¦
  +----------------------------+-----+-----+-----+----+----+---+-------+----+----+------+
  ¦ȧ䥫迠䠫쭥鸥㮠殺夥렦 7,7¦ 3,9¦   ¦ 3,7¦  ¦0,1¦    ¦  ¦  ¦   ¦
  +----------------------------+-----+-----+-----+----+----+---+-------+----+----+------+
  ¦̥⨧렠          ¦ 11,5¦ 2,2¦   ¦  ¦ 0,1¦1,8¦ 7,4 ¦  ¦  ¦   ¦
  +----------------------------+-----+-----+-----+----+----+---+-------+----+----+------+
  ¦Ұ㡻 Რ뼭률       ¦ 23,9¦   ¦   ¦  ¦  ¦  ¦    ¦23,9¦  ¦   ¦
  +----------------------------+-----+-----+-----+----+----+---+-------+----+----+------+
  ¦ԥమᯫࢻ         ¦ 36,8¦   ¦   ¦  ¦  ¦  ¦    ¦  ¦36,8¦   ¦
  L----------------------------+-----+-----+-----+----+----+---+-------+----+----+-------

                             ϰ失夠⥫썊                        ꮬ貥⠠ﮠ誥
                  ëࢭ 㯰ࢫ孨ꮭꥬ
                     ﰮ컸륭⨠蠳ﰠ⫥
                      㮱㤠౲⥭ 謳饱⢮썊                            ब譨Ჰඨ荊                         ץ뿡譱ꮩ ౲荊                              ®ͮğҋ΂

                            ϰ諮業襠N 2
                           ꠯୮⫥
                             óᥰ
                         ץ뿡譱ꮩ ౲荊                     13 䥪ࡰ000 㮠N 464

                υЅׅ͜
           ̅ҀˋӐÈׅъȕ ϐńϐȟ҈ɍ
         ċߠӗ҈ߠ ҅АȒΐȀ˜͎̠ǀʀDž

    1. ΀Π"̠㭨⮣ꨩ 쥲૫㰣跥᪨頪譠⢍
    2. ΀Π"̥祫"
    Ǯ ΀Π"8譱ꨩ 쥲૫㰣跥᪨頧ࢮ䢍
    4. ΀Π"ǫಮ㱲ꨩ 쥲૫㰣跥᪨頧ࢮ䢍
    5. ΀Π"̠㭨⮣ꨩ ꠫衰筻頧ࢮ䢍
    6. ΀Π"̠㭨⮣ꨩ 쥲觭 쥲૫㰣跥᪨頧ࢮ䢍
    7. ΀Π"ץ뿡譱ꨩ 결⠫볰㨷屪詠ꮬᨭಢ
    8. ΀Π"ץ뿡譱ꨩ ⰳᮯபಭ멠砢
    9. ΀Π"Ѡ⪨詠쥲૫㰣跥᪨頧ࢮ䢍

                             ϰ失夠⥫썊                        ꮬ貥⠠ﮠ誥
                  ëࢭ 㯰ࢫ孨ꮭꥬ
                     ﰮ컸륭⨠蠳ﰠ⫥
                      㮱㤠౲⥭ 謳饱⢮썊                            ब譨Ჰඨ荊                         ץ뿡譱ꮩ ౲荊                              ®ͮğҋ΂<<<

 


""


 - . .

@Mail.ru

Hosted by uCoz